Pravidla používání cookies na těchto stránkách.

Na těchto webových stránkách používáme tzv. cookies. Níže uvádíme pravidla a důvody jejich využívání. 
Díky cookies je používání stránek uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky používáte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek.

 

Jak udělujete souhlas s používáním cookies?
Ve spodní části stránek se při vaší první návštěvě stránek ze zařízení zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud stisknete tlačítko Souhlasím a budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies.

Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro tyto stránky zakázali a již uložené cookies případně vymazali.

 

Jaké jsou druhy cookies?

Dočasné cookies - jsou ve vašem zařízení uloženy jen během relace prohlížeče a jakmile prohlížeč zavřete, vymažou se.
Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření prohlížeče, a to po různě dlouhou dobu; právě tyto cookies umožňují rozpoznat vaše zařízení, když stránky znovu navštívíte.
Cookies první strany – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány těmito stránkami.
Cookies třetích stran – cookies, které jsou do vašeho zařízení ukládány stránkami našich partnerů pro statistiku a analýzy.

 

Konkrétně využíváme následující cookies:

Vydavatel/ Název cookie Typ/kategorie Trvanlivost
hex (32) by webserver necessary session
Google Analytics:    
_ga statistic 2 years
_gat statistic 1 day
_gid statistic 1 day

 

Jak Google Analytics používají informace? Podrobnosti naleznete zde.

Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?
Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami Bonami.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost. Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním internetových stránek.

A. Správce

Správcem osobních údajů je společnost KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČO: 45276129, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1611.


B. Účel a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci.


C. Zpracovávané osobní údaje, jejich zdroje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme přihlašovací jméno v případě přihlášeného uživatele přihlašovací jméno a datum přihlášení, v každém případě pak IP adresu, cookies, čas přihlášení a provedení dalších operací a historii procházení, Vaši přibližnou lokaci.

Osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.


D. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezený účel, pro který Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. 

Pro výše uvedený účel zapojujeme jako zpracovatele WI s.r.o.., IČ: 29141231, který pro nás zajišťuje provoz webových stránek včetně webové analytiky. Vaše osobní údaje nepředáváme dalším správcům.

Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním). 


E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:


E.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem. 


E.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 


E.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 

b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 

c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 


Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

a) splnění naší právní povinnosti, 

b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.


E.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 

d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.


E.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.


E.6 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.


F. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na následující kontakty: 

a) E-mail: kpm@koruna-palace.cz

b) Doručovací adresa: KORUNA PALACE MANAGEMENT AKCIOVÁ SPOLEČNOST, Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11000, Česká republika


Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.koruna-palace.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. 

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami Bonami.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.